Obchodní podmínky

Provozovatelem obchodu je : VEZEMTI.TO s.r.o. IČ: 08925518, DIČ: CZ08925518, se sídlem Strádova 1850/1, 370 07 České Budějovice, spisová značka: C 29650 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Provozovatel“), pro prodej a zprostředkování prodeje zboží a jeho doručení prostřednictvím webové prezentace www.nakupzkola.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

  I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje a spravuje webové stránky www.nakupzkola.cz Služby Nákup kola (dále jen „Služba Nákup z kola“), prostřednictvím kterých je Zákazník (jak je definován níže) schopen si ve stanovených časových relacích objednat od Provozovatele či třetí osoby zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Zákazníkem je každá fyzická osoba, která užívá webové stránky www.nakupzkola.cz a vyplní registrační dotazník (dále jen „Zákazník“). Používáním Služby Nákup z kola souhlasí Zákazník se zněním těchto Obchodních podmínek a svou registrací souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
 3. Provozovatel vyvíjí činnost k tomu, aby prostřednictvím Služby Nákup z kola došlo k uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Zákazníkem a Provozovatelem, případně třetí osobou, která je výrobcem a prodejcem zboží, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 4. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se Provozovatel zavazuje informovat o takové změně Zákazníka vhodnou formou, například informováním na webových stránkách www.nakupzkola.cz . Obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.nakupzkola.cz/obchodni-podminky . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 5. Na území, kde je dostupná Služba Nákup z kola, je Provozovatel přímým prodejcem zboží nabízeného na webových stránkách www.nakupzkola.cz a uzavírá se Zákazníkem kupní smlouvu na zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. 
 6. Další, zejména kontaktní, údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách www.nakupzkola.cz v sekci „Kontakty“.

  II. Kupní smlouva

 1. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží či služeb nabízených v internetovém obchodě  www.nakupzkola.cz a jejich následná doprava.
 2. Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem dodání objednávky do rukou Zákazníka.
 3. Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení celé kupní ceny za příslušné zboží.
 4. Zákazník má právo před převzetím objednávky od smlouvy odstoupit, nebo odmítnout přijmout její část. V případě odmítnutí převzetí objednávky po jejím vyexpedování je však Zákazník povinen uhradit poplatky.
 5. Dostupnost zboží prezentovaného na  www.nakupzkola.cz je vázána na skladové zásoby a Provozovatel dostupnost zboží negarantuje. Pokud nebude Provozovatel schopen z důvodu nedostatku skladové zásoby zboží dodat, bude Zákazník o takovéto skutečnosti před dovozem zboží vyrozuměn. V takovém případě si bude moct Zákazník rozhodnout, zda bude za toto zboží požadovat doručení jiného zboží. Pokud si Zákazník náhradu neurčí, bude mu cena zboží chybějícího produktu odečtena.
 6. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je Provozovatel oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo Provozovatele v případě poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru.
 7. Zákazník při objednávání zboží či služeb prohlašuje, že je starší 18 let, popřípadě je zastoupen zákonným zástupcem. Zákazník se dále zavazuje, že všechny údaje, které sdělil Provozovateli jsou pravdivé a úplné.
 8. Nejnižší možná objednávka, kterou může Zákazník na webových stránkách  www.nakupzkola.cz učinit, musí být v minimální výši 300,- Kč (včetně DPH, bez poplatku za dopravu).

  III. Cena a platební podmínky

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.
 2. V případě, pokud nebude žádným způsobem možné dodržet přesnou hmotnost zboží tak, jak si Zákazník objednal, vyhrazuje si Provozovatel právo na dodání zboží s menší váhovou odchylkou. 
 3. Většina čerstvého zboží v kategorii Ovoce a zelenina je prodávána podle počtu kusů, přičemž se jejich váha může pohybovat v menších odchylkách od udávané hodnoty.
 4. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za neúplnost či nepřesnost informací na webové stránce www.nakupzkola.cz

IV. Doprava a platba

 1. Provozovatel si vymezuje právo dodávat zboží pouze na taková místa určení, která se nacházejí v oblasti jím stanovené pro doručení zboží, tj. České Budějovice a blízké okolí. Platná jsou pouze taková místa doručení, která budou schválena při objednání zboží.
 2. Cena dopravy se odvíjí od celkové ceny objednávky, místě doručení. Ceník dopravy najdete zde.
 3. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.
 4. Zboží při převzetí Zákazník může uhradit hotově, kartou nebo online přes platební bránu, a to ještě před vyřízením objednávky.    
 5. Zákazník je povinen zkontrolovat obsah nákupní tašky, fakturačních údajů a vráceného obnosu peněz ještě před odchodem kurýra. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 6. Zboží je doručeno na Zákazníkem stanovené místo, které vyplní při své elektronické objednávce. Zboží je doručováno až ke vstupním dveřím Zákazníka. 

V. Storno objednávky

 1. Objednávka se od chvíle objednání Zákazníkem považuje jako závazná.
 2. Po expedici objednávky ji Zákazník již nemá možnost změnit. Pokud Zákazník přesto objednávku po jejím vyexpedování zruší, je v takovém případě povinen uhradit poplatek ve výši nákupní ceny zboží, které si objednal, popřípadě také cenu dopravy, pokud je zboží před zrušením objednávky zavezeno na místo určení.
VI. Odstoupení od smlouvy a reklamace zboží
 1. Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit, a to bez udání důvodů. Není však možné vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Není možné vrátit zboží, u kterého došlo k poškození originálního obalu Zákazníkem. 
 2. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 3. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto obchodních podmínek Zákazník souhlasí, že Provozovatel je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Provozovatel oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o své platební kartě (dále jako „Osobní údaje“). Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z používání Služby Nákup z kola a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou při registraci Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 3. Zákazník je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
 4. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním Služby Nákup z kola se řídí právním řádem České republiky. 
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním Služby Nákup z kola musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 04. 2020

 

V Českých Budějovicích dne 01.04.2020

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.